asta powerproject trial

Monte Carlo simulaties toepassen in Asta Powerproject (3/3)

Door Henk van Betuw

In planningssoftware is vaak een module voor risicoanalyse ingebouwd die gebaseerd is op de Monte Carlo simulatie of een variant hierop. In blog twee van mijn drieluik, Projecten plannen met Monte Carlo, het is net een loting, heb ik de rol van de Monte Carlo analyse vergeleken met de trekking van een loting. Om projecten beter beheersbaar en voorspelbaar te maken wordt het net zo lang opgedeeld in activiteiten, totdat herkenbare (bijna standaard) activiteiten ontstaan. Het is dan een kwestie van die activiteiten op de bekende manier in een planning te verwerken en vervolgens per activiteit de mogelijk minimale en maximale duur aan te geven. De module in de planningssoftware voert de trekking uit.

Een Risicoanalyse in Asta Powerproject

De eenvoudige planning uit mijn eerste blog van de drieluik, Risico beperken en geld verdienen met Monte Carlo, gebruik ik voor verdere uitleg. De planning is gemaakt in Asta Powerproject en zal volgens de traditionele manier in 12 dagen worden uitgevoerd. De risicoanalyse is daarna in een paar stappen uit te voeren.

Traditionele planning in Asta Powerproject van 12 dagen

Het biedt grotere zekerheid een project binnen budget en tijd te realiseren en geeft daarbij aan waar de risico’s zitten

Stap 1
De planner geeft in de tabel per taak de minimale en maximale duur per activiteit aan.

Stap 2
In de Risicoanalyse module van Asta Powerproject bepaal je het aantal trekkingen, hier 1000. Impliciet wordt hier de nauwkeurigheid van het eindresultaat beïnvloed, geef je eenvoudig aan voor welk gedeelte van de planning de analyse moet worden uitgevoerd en welke kansverdeling daar bij hoort:

Instellingen Risico Analyse in Asta powerproject

Stap 3
Nadat de Monte Carlo simulatie is uitgevoerd is het mogelijk de diverse scenario’s in beeld te brengen. Op de volgende afbeelding zij twee scenario’s zichtbaar gemaakt. In het rood is de planning waar 95% van de scenario’s aan voldoen weergegeven, in het blauw de planning waarbinnen alle scenario’s liggen. De rode planning heeft een betrouwbaarheid van 95%, de blauwe planning heeft een betrouwbaarheid van 100% als we er van uitgaan dat de maximale waarden niet worden overschreden.

Twee scenario’s zichtbaar na simulaties in Asta powerproject

Vaak biedt de risicoanalyse nog andere inzichten. Bijvoorbeeld, welke activiteiten zorgen voor de grootste overschrijding van de projectduur? In mijn voorbeeld is dat activiteit 3 omdat deze op tijd of langer gaat duren, terwijl activiteit 2 zowel korter als langer kan duren en daarmee het risico van overschrijden van de einddatum van het project ook heeft verdeeld. De volgende afbeelding geeft dit weer.

Meer aanvullend inzicht krijgen

Vaak biedt de risicoanalyse nog andere inzichten. Bijvoorbeeld, welke activiteiten zorgen voor de grootste overschrijding van de projectduur? In mijn voorbeeld is dat activiteit 3 omdat deze op tijd of langer gaat duren, terwijl activiteit 2 zowel korter als langer kan duren en daarmee het risico van overschrijden van de einddatum van het project ook heeft verdeeld. De volgende afbeelding geeft dit weer.

In de traditionele manier van bewaken wordt het kritieke pad binnen het project bepaald, en vervolgens worden de kritieke taken extra gemonitord. Uit het voorgaande verhaal is duidelijk geworden dat de activiteiten niet altijd in de vooraf bepaalde tijd worden uitgevoerd. Hierdoor kan het voorkomen dat een activiteit niet altijd op het kritiek pad ligt. Met name in het geval van parallelle processen komt het voor dat soms het ene, soms het andere proces later eindigt en zo de einddatum van het project bepaalt.

Risico overschrijding Monte Carlo in Asta Powerproject

Een voorbeeld

Een bouwproject bestaat uit het realiseren van een woning met losstaande garage en een zwembad in de tuin. Om het project op te leveren moeten zowel de woning als garage en zwembad gereed zijn voordat de tuin en dus het complete project kan worden opgeleverd. Ondanks dat het drie parallelle gedeelten zijn, zal de Monte Carlo analyse aan het licht brengen hoe vaak de woning, de garage of het zwembad op het kritieke pad van het project ligt. De activiteiten die het vaakst kritiek zijn hebben een hoge critical-index. Ze verdienen aandacht in verband met de directe invloed op het halen van een deadline. Echter, dit zegt nog niets over het risico van overschrijden. Het verschil tussen de minimale en maximale duur ten opzichte van geschatte tijdsduur geeft inzicht. Het is een soort kwaliteitscijfer dat aangeeft hoe de uitvoering wordt beheerst. De combinatie spreiding critical-index is uiteindelijk bepalend voor de betrouwbaarheid van de einddatum.

Projectkosten in kaart brengen

Tot nu toe hebben we alleen naar de invloed van de risico’s op de projectduur gekeken. Uiteraard zijn met het al dan niet uitlopen van een project ook kosten gemoeid die direct met het project te maken hebben. Stel dat het metselen van een gevel langer duurt dan gepland, zal dit geen invloed hebben op de materiaalkosten omdat hetzelfde aantal stenen en mortel wordt gebruikt. Echter de benodigde steiger, betonmolen et cetera, moet wel langer worden gehuurd en als het een kwestie is van verkeerd inschatten, zal ook het aantal arbeidsuren hoger zijn. Door resources aan de activiteiten te koppelen zullen die binnen de risicoanalyse mee worden genomen, waardoor per scenario duidelijk zal zijn wat de consequenties zijn en hoe de kosten fluctueren.

Wat is nu het leereffect?

Tijdens de uitvoering van een project zal binnen elk project een soort van leereffect optreden. Dit kan verschillende oorzaken hebben:

  • Onbekende activiteiten blijken qua norm verkeerd ingeschat.
  • Door repeterende activiteiten kan men sneller realiseren.
  • Partijen raken gaandeweg beter op elkaar ingespeeld.
  • Men heeft voor een ander/aangepaste werkwijze gekozen.
  • Men kiest voor een andere volgorde van uitvoeren.

Er kunnen dus verschillende redenen zijn waarom, voor de nog uit te voeren activiteiten, de (minimale en of maximale) duur aangepast wordt . Als met dit voortschrijdende inzicht opnieuw een risicoanalyse wordt uitgevoerd kan dit tot nieuwe inzichten leiden en aanleiding geven tot bijsturen.

De module Risicoanalyse van Asta Powerproject is een mooi instrument om projecten scherper te bewaken. Het biedt grotere zekerheid een project binnen budget en tijd te realiseren en geeft daarbij aan waar de risico’s zitten. Met het gevolg vooraf beheersmaatregelen te kunnen nemen en niet op het moment dat het risico zich voordoet. Dit was deel drie van mijn drieluik. Het betreft de volgende drie verhalen:

Download gratis trial

30 dagen Asta Powerproject proberen

Asta Powerproject is speciaal ontworpen software voor projectmanagement en het plannen van projecten. Het is een krachtig instrument en het helpt bedrijven projecten op tijd en binnen budget te leveren.

Probeer 30 dagen Asta Powerproject. De software heeft rijke functionaliteit, maar is tegelijk intuïtief en eenvoudig in gebruik. Je planners zullen het programma snel accepteren en aan de slag gaan. De software zorgt voor een nieuwe manier van werken, maar is flexibel en aanpasbaar aan uw wensen.